Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS er eit rådgjevande ingeniørkontor lokalisert med kontor på Leiro i Eikelandsosen, Bjørnafjorden kommune.

HOVUDARBEIDSFELT

  • Prosjektadministrasjon
  • Regulering
  • Kommunalteknisk planlegging
  • Taksering
  • Byggemelding

KONTAKT OSS

Postboks 103
5649 Eikelandsosen

56 58 11 30

post@byggadmin.no

Org. nr. 992 238 755

REFERANSEPROSJEKT

Detaljregulering Hjartnes – Bjørnafjorden kommune

Detaljregulering av naustområde på gbnr. 217/1 m.fl. i tråd med gjeldande kommunedelplan. Det blir lagt til rette for naustutbygging med naust i rekkjer på 3 til 4, tilhørande kai, flytebrygge, gangareal, båtslipp og parkering Me leverer komplett planforslag. Plankart kan sjåast her.  

Detaljregulering Sandtorv – Austevoll kommune

Intensjonen med planen er å vidareutvikle fritidsbruken av Sandtorv og planframlegget legg til rette for fritidsbustader i tråd med dette. I tillegg blir det lagt opp til en båthamn som er nødvending for optimal bruk og enkel tilkomst til området. Dette var i seg sjølv ein utfordring grunna dei krevjande [...]

  • Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS - 3D Selsvika bustadfelt

Detaljregulering – Selsvika Bustadfelt, Fusa

Detaljregulering av mindre bustadfelt på Vinnes i Fusa. Planomtale med utgreiing av vurdering av fare for kvikkleireskred etter NVE sine retningslinjer. Plankart for detaljregulering av Selsvika bustadfelt

  • Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS - Gang- og sykkelveg - Baldersheim

Detaljregulering, Gang- og sykkelveg – Baldersheim, Fusa

Detaljreguleringsplan for Fusa kommune. Del av trafikksikringstiltak. Formål med plan er tilrettelegging for gang og sykkelveg langs fylkesvegen samt til skule og å lage ein trafikksikker busshaldeplass. Plankart detaljregulering Fv 121 ved baldersheim skule