Her hadde me funksjon som ansvarleg søkjar i samband med riving av eksisterande bustad, oppbygging av ny einebustad på same tomt, samt utviding av eksisterande tomt ved arealoverføring.

Storleiken til den nye einebustaden medførte ein konflikt med utnyttingsgrad frå gjeldande reguleringsplan. Dette, saman med kort avstand til kommunal veg, medførte at det vart krav om dispensasjonssøknad.

Dispensasjonssøknadens hovudpunkt var å auke utnyttingsgrad frå 20 til 36%, og dette var administrasjonen i kommunen negative til med bakgrunn av at ei så høg utnyttingsgrad burde forankrast gjennom ein reguleringsendring.

Dette vart ein uforholdsmessig stor ekstrakostnad for tiltakshavar, og me inviterte planutvalet på synfaring i forkant av politisk handsaming av saka slik at dei kunne ta ei politisk avgjering ved dette høve. På synfaringa vart fekk politikarane nærare innsyn i saka, og saman med Bjarte Aarvik (for Byggmester Kjell Arvik AS) la me fram utbyggingsplanane.

Dette resulterte i godkjenning av dispensasjonssøknaden i påfølgande møte. Politikaranes handsaming av saka kan sjåast her: https://bjornafjorden.kommunetv.no/archive/17 under sak Nr. 101/2020.

 

Situasjonsplan (Norgeshus)

Fasader (Norgeshus)