Detaljregulering av bustadområde for konsentrert småhusbusetnad og einebustader.

Me leverer komplett planforslag med plankart, illustrasjonsplan, planomtale med ROS analyse, føresegner og 3d illustrasjonar.