Riplegården 55 var eit spennande prosjekt i Bergen kommune, der tiltakshavar ønska å bygge ein einebustad med takterrasse, garasje, og utleigedel.

Det som gjorde denne saka spesiell var at topografien på tomta gjorde det naudsynt med høge skjæringar i bakkant for å få plass til huset, og gjer plasseringa ein illusjon om at einebustaden er bygd inn i fjellet.

Vår funksjon var ansvarleg søkjar for heile tiltaket, og arbeidet vart gjort i samarbeid med Aarvik Eiendomsutvikling AS og nordavind arkitektur.

Tomta var regulert i en eldre reguleringsplan frå 1978, og det derfor naudsynt å søkje dispensasjon frå arealføremålet i deler av planen samt dispensasjon for å auke utnyttingsgraden.

I tillegg til ansvarleg søkjar bistod me også med vurderingar kring overvasshandsaming, prosjektering av tiltak for å handsame overvatn i samband med grunnarbeidet, samt uavhengig kontroll av våtrom og lufttettleik.

Fasadeteikning