Her hadde me funksjon som ansvarleg søkjar for etablering av ny einebustad på gnr. 45, bnr. 184 ved Monsavegen i samarbeid med Byggmester Kjell Aarvik AS og Norgeshus AS.

Eigedommen var avsatt til LNF-areal i overordna plan, og avhengig av dispensasjonssøknad for å realiserast til bustad. Dette var mogeleg ettersom tomta ligg midt i mellom fleire bustader og dermed ikkje var ein del av eit samanhengande LNF-areal. Uansett vil dyrkbar jord bli tatt vare på og overført til ein anna del av hovudbruket på gbnr. 45/6 for å ivareta denne.

Ettersom eigedommen også ligg nærare enn 15 m til kommunal veg, og dette medførte også at det var naudsynt med dispensasjon.

Ei anna problemstilling på denne tomta var at det står ei hul eik på eigendommen, og slike trær må ein ta omsyn til ved utbygging slik at plassering av bygget måtte tilpassast den hule eika.

Fasader (Norges Hus)

Fasade Norgeshus (2)