Detaljregulering av naustområde på gbnr. 217/1 m.fl. i tråd med gjeldande kommunedelplan.

Det blir lagt til rette for naustutbygging med naust i rekkjer på 3 til 4, tilhørande kai, flytebrygge, gangareal, båtslipp og parkering

Me leverer komplett planforslag.

Plankart kan sjåast her.