Detaljregulering av mindre bustadfelt på Vinnes i Fusa. Planomtale med utgreiing av vurdering av fare for kvikkleireskred etter NVE sine retningslinjer.

Plankart for detaljregulering av Selsvika bustadfelt