Me bistod grunneigar med å utvide eksisterande naustområde med fleire naust, betre parkeringstilhøve og ein felles badeplass i Håvika i tråd med overordna plan som hadde stilt krav om detaljreguleringsplan for området. Hovudproblemstillinga i planarbeidet var tilkomst til sjø, strandsoneforvaltning og rasfare.

Detaljreguleringa vart godkjent i kommunestyret den 24.06.2021

https://www.grenda.no/nyhende/12-nye-naust-i-olve/

Plankart 06.05.21-A2