Me etter nye medarbeidarar i følgande stillingar:

 

Arealplanleggjar

Stillinga er eit vikariat over eit år frå 1. august 2020.  Me søkjer etter person som har kompetanse og interesser innan fagfeltet. Nyutdanna kan søkje.

Arbeidsoppgåver:

– Utarbeiding av reguleringsplanar med tilhøyrande plandokument

– Utarbeiding av konsekvensutgreiingar

 

Byggesakshandsamar, teknisk teiknar

Me søkjer etter person som har kompetanse og interesser innan fagfeltet. God skriftleg evne til formulering vil vere eit føremon. Nyutdanna kan søkje.

Arbeidsoppgåver:

– Ha rolla som ansvarleg søkjar og utarbeide byggjesøknader for prosjekt innan både bygg og anlegg

– Utarbeide erklæringar og andre avtaletekstar i samband med byggjesaker og andre prosjekt

– Arbeide med ulike typar frådelingssaker og liknande knytt til endring av eigedommar.

 

VA-Ingeniør

Me søkjer etter ein erfaren person som har kompetanse og interesser innan fagfeltet både knytt til planlegging og prosjektering og som kan styrkje vår organisasjon.

Arbeidsoppgåver:

– Vere prosjektleiar for større prosjekt ofte i kombinasjon med fagfelt som vegprosjektering.

– Utarbeide tekniske planar, VA-Rammeplanar, flaumanalysar og planar for handtering av overvatn.

 

Felles kvalifikasjonar:

– Relevant utdanning frå høgskule / universitetsnivå

– Kunnskap om plan- og bygningslova samt anna regelverk

– Manglande utdanning kan kompenserast med erfaring

 

Ta kontakt med Andrè Bjørndal, tlf. 950 42 104, andre@byggadmin.no

Søknaden kan sendast på: andre@byggadmin.no