OM OSS

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS - Logo 2

Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS vart starta av Harald Bjørndal i august 1988 og gjekk rett i gong med byggeleiing av Fjord’n senter i Eikelandsosen.

Harald kom då frå stillinga som teknisk sjef i Fusa kommune.

Fram til i dag har firmaet vekst jamt og trutt i tråd med oppdragsmengda, og no pr. 2022 er me 15 tilsette som jobbar med alt innan byggesak, detaljregulering, veg og VA-prosjektering, takstoppdrag, og mykje meir. Oppgåveområde er spreidd rundt i heile Hordaland.

Firmaet vert leia med stødig hand av Andrè Bjørndal som i si tid kom frå Norconsult med kommunalteknisk planlegging som spesialfelt.

KOMPETANSE

Prosjektadministrasjon Prosjektering
Prosjekteringsleiing
Byggeleiing med økonomi og oppfølging
Reguleringsplan Utarbeiding av komplett planforslag med mellom anna:
– Plankart
– Illustrasjonsplan
– ROS-analyse
– Planskildring
– Føresegn / vedtekter
– Planprogram
– Konsekvensutgreiinger
– VA-rammeplan
– Vegprosjektering
– Flaumanalyse
– Prosjektleiing
Kommunalteknisk planlegging Vatn
Vegar
Avløp
Drensvatn-handtering
Dimensjonerings- og anbudsmateriale
Oppfølging i byggetida
Taksering Tilstandsrapport
Verditaksering
Næringstaksering
Naturskadetaksering
Uavhengig kontroll UK i tiltaksklasse 1 og 2:
– Våtrom
– Lufttettleik
– Bygningsfysik
Byggemeldingar Ansvarleg søkjar i tiltaksklasse 1 og 2:
– Innhenting/utarbeiding av erklæringar
– Dispensasjonssøknader
– Søknad om auka bruk av avkøyrsle
– Innhenting av uttaler frå vatn og avløp
– Frådeling og arealoverføring
– Klage og merknadshandsaming
– Seksjonering