Intensjonen med planen er å vidareutvikle fritidsbruken av Sandtorv og planframlegget legg til rette for fritidsbustader i tråd med dette. I tillegg blir det lagt opp til en båthamn som er nødvending for optimal bruk og enkel tilkomst til området. Dette var i seg sjølv ein utfordring grunna dei krevjande vêrforholda ved sjøen.

Det er og ein klar intensjon om å bevare det unike Varden-platået, og ein ser klart at ved å bevare Varden-platået auke ein både opplevingsverdiane i planområdet, og skaper eit meir attraktivt fritidsbustadområde.

Plankart