Med heimel i plan- og bygningsloven §12-8 og §12-9 vert det med dette varsla at Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS på oppdrag for forslagsstillar Arve Kjærland har føretatt ein endring av plangrense på nemnde reguleringsplan, samt lagt ut planprogram på ny høyring.

Føremålet med planen er framleis å flytte småbåtsannlegget frå eksisterande reguleringsplan på gbnr. 14/1 mfl. Fritidsbustader Troppo – 15/4 m.fl. – Ølve, planID 20110014 nordover mot Korshamn.

Merknader eller synspunkt kan sendast skriftleg til Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, Postboks 103, 5649 Eikelandsosen eller til post@byggadmin.no innan fristen fredag 26.02.2021

Ved spørsmål, innspel, oversending av planprogram eller for meir informasjon kan ein kontakte Petter E. T. Flotve på tlf. 95795230 eller Petter@byggadmin.no

Planavgrensning A2