Med heimel i plan- og bygningslova §12-8 varslast det om at Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS har starta opp med planarbeid på nemnde eigedom på vegne av, Bømlo Hus AS. Hovudføremålet med reguleringa er bustadar.

Arealdelen til kommuneplanen har i dag avsett planområdet delvis til bustad og delvis til offentleg og privat tenesteyting, sistnemnde endrast til bustadområde gjennom plan.

Oppstartmøte vert halde 07.10.20.

Merknad til planarbeidet kan sendast skriftleg til Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS, Postboks 103, 5649 Eikelandsosen eller til post@byggadmin.no innan fredag 04.01.2021.

Ved spørsmål, innspel eller for oversending av planinitiativ og referat frå oppstartsmøte kan ein kontakte, Petter E. T. Flotve på tlf. 95795230 eller Petter@byggadmin.no

 

Annonse 16.11.20

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte